Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego nr 10
  ZSP nr 10 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej ZSP nr 10
Data publikacji strony internetowej: 2007 06 18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008 10 18
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia:      2020 09 23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyr. Ewa Warszewska, ewarszewska@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu .  22 619 05 05 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Sposób dojazdu
Placówka mieści się przy jednokierunkowej ulicy w odległości około 100 m. od przystanku autobusowego -KORSAKA- oraz około 300 m od stacji pkp/skm Warszawa - Wschodnia
Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: od ul. Tarchomińskiej i od ul. Wiosennej.
2. Przy wejściach nie ma schodów.
3. Winda znajduje się w budynku przedszkola.
4. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
5. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
6. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.
7. W zespole szkolno-przedszkolnym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności

Wersja standardowa