Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zasady funkcjonowania

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 

funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489) oraz inne akty wykonawcze. W oparciu o w/w przepisy, opracowany został statut  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  i stanowi on wykładnię prawa związanego z jej funkcjonowaniem.

1. Zasady finansowania:

Działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10  finansowana jest z subwencji oświatowej, dotacji organu prowadzącego oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, pochodzących z wynajmu pomieszczeń oraz darowizn.

2. Zasady działalności edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej

Działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcza wynika z podstawy programowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz opiera się na konstruowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. Wzbogaceniem i uzupełnieniem indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych są program wychowawczy i program profilaktyki.

3. Zasady zarządzania

Zarządzanie partnerskie w oparciu o zespół kierowniczy, w skład którego wchodzą: dyrektor, wicedyrektor, koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, we współpracy z organami szkoły, zgodnie z ich kompetencjami

4. Zasady wynagradzania

Wynagradzania pracowników:

Nauczycieli - w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 poz.674 z 2006 roku z późn. zm.) oraz regulamin dotyczący niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę (uchwała Nr LII/1581/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 r. z późn. zm.).

Pracowników administracji i obsługi, w oparciu o ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 398) i regulamin wynagradzania.

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.Ag.Kowalczyk 14-01-2013
Aktualizujący bzmw/ext.ag.kowalczyk 03-02-2020
Zatwierdzający bzmw/ext.e.warszewska 12-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 12-02-2020
Liczba odwiedzin: 1137